عایق صوتی PAN 500

افزایش جمعیت و توسعه صنایع، حضور مردم در محیط‌های پر سر و صدا را محتمل تر می سازد. ساختمان‌ها کوچک تر و سبک تر می‌شوند؛ تعداد وسایل نقلیه ی زمینی و هوایی افزایش می‌یابد؛ ماشین آلات صنعتی بیشتر می شوند؛ و در نهایت، آلودگی های صوتی، زندگی را به مخاطره می اندازد.
آلودگی های صوتی بویژه در زندگی امروزه آپارتمان نشینی و ایجاد محیطی امن و پر از آرامش سبب شد تا شرکت نگین رز با اعتقاد به ضرورت تحقیق و توسعه و با هدف تولید محصولات جدید با کیفیت و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، فعالیت خود را بر روی عایق های صوت آغاز کند. پیشرفت در زمینه مواد با ابعاد بسیار کوچک که بتوانند صداها را جذب کنند، میتواند کمک شایانی در این راستا باشد. کلمه ابعاد کوچک ناخواسته ما را به سمت مواد نانو مقیاس سوق می دهد.

انتقال صدا در ساختمان

 

راه‌های انتقال صدا در ساختمان

  • انتقال هوابرد
  • انتقال ضربه ای

صدای هوا برد از طریق هوا انتقال پیدا می کند و در مکان هایی که خوب درز بندی نشده باشد بیشتر مشخص می شود. صدای ضربه ای از به ارتعاش در آوردن دیوارهای ساختمان مشخص می شود که ضربه روی کف اتاق شدیدتر از ضربه روی دیوار است.

عایق بندی و تنظیم صدا (مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان)

  • ضریب جذب صدا (α)

میزان جذب صدای برخورد کرده با سطح و معیاری از انرژی صوتی بازتاب نشده است (ISIRI 10945). ضریب جذب صدا عددی بین صفر و یک بوده که با نزدیک شدن به سمت یک افزایش می یابد

Ii : شدت موج فرودی

Iα : شدت موج جذب شده

  • تراز فشار صدای ضربه­ ای یا کوبه ­ای (Ln)

میزان تراز فشار صدای ضربه ای انتقال یافته از سقف در هر فرکانس است که طبق استاندارد EN 140-7 یا ISIRI 8568-8 محاسبه می شود.

  • تراز فشار صدای ضربه ای وزن یافته (Ln,w)

کمیتی تک عددی برای درجه بندی صدابندی سطح در برابر نوفه ضربه ای که با توجه به میزان تراز فشار صدای ضربه ای و نمودار مبنا طبق استاندارد ISIRI 8834-2 یا EN 717-2 محاسبه می شود.

Li: تراز فشار صدای ضربه ای در اتاق دریافت

A : سطح جذب اندازه گیری شده در اتاق دریافت

A۰ : سطح جذب مبنا برابر با ۱۰ متر مربع

  • شاخص کاهش صدای هوابرد (R)

کاهش شدت انرژی صوتی به واسطه انتشار یافتن موج صوتی از سمت منبع تولید کننده به بیرون از ساختار در هر فرکانس است که طبق استاندارد EN 140-3 محاسبه می شود.

  • شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw)

کمیتی تک عددی برای نشان دادن میزان کاهش صدای هوابرد توسط جداکننده که با توجه به میزان شاخص کاهش صدای هوابرد و نمودار مبنا طبق استاندارد  ISIRI 8834 یا EN 717-1 محاسبه می شود.

Wi : توان صدای فرودی بر روی جداکننده

Wt : توان صدای تراگسیل شده از طریق آزمونه

 
20000
101